Algemene voorwaarden

Contactgegevens:


Kitchen of Til

Terninckstraat 13-205
 2000 Antwerpen 

info@kitchenoftil.com
+32 478036616


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Kitchen of Til, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Terninckstraat 13/205,  2000 Antwerpen, België, BTW-nr: BE 0761 756 044

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). 

 

Bij het plaatsen van een bestelling houdt van rechtswege een aanvaarding in van de algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kitchen of Til aanvaard zijn 


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds uitgezonderd BTW. BTW niet van toepassingen op kleine ondernemingen.   

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart berekend bij de checkout. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kitchen of Til niet. Kitchen of Til is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kitchen of Til.  Kitchen of Til kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Als klant kan je granola kopen die wordt geleverd tot bij jouw thuis. Een geplaatste bestelling is slechts bindend na betaling en aanvaarding door Kitchen of Til.  De prijzen van de producten staan vermeld op de productpagina. Eens de bestelling aanvaard is, krijgt u een bevestigingsmail in uw mailbox. Mogelijks kan het zijn dat de bevestigingsmail in uw spammailbox of reclame terug te vinden is. 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart (Mastercard/VISA)
  • via bankkaart  (Maestro/Bancontact)
  • Apple/Google Pay

 

Kitchen of Til is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen van uw bestelling. De verzendkosten binnen België en Nederland kunnen verschillen. 

 

Bij Kitchen of Til trachten we je bestelling binnen de 3-7 werkdagen te verwerken en versturen naar  het door u opgegeven adres. 

Alle leveringstermijnen worden slechts ten indivatieve titel opgegeven. Leveringen moeten niet worden aangetekend, maar wel aangenomen. Bij afwezigheid, gelieve een alternatief afleveradres op te geven bijvoorbeeld bij een buur, collega of een specifieke instructie om het pakket ergens op uw eigendom achter te laten. In deze gevallen zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade. Indien de postbode het pakket bij niemand kon afgeven, zal 24u later het pakket kunnen worden afgehaald bij uw dichtstbijzijnde postkantoor.  Indien de levering niet kon worden voldaan, kunnen deze kosten niet voor Kitchen of Til gelden.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België  

 

De levering  kan zowel door Kitchen of Til zelf gebeuren of via een externe verzenddienst zoals 

Bpost. Hiervoor wordt mogelijks een verzendkost mee in rekening genomen. 

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de twee werkdagen na levering door de Klant worden gemeld per aangetekend schrijven of per e-mail met leesbevestiging meegedeeld worden door de koper aan de verkoper, en dit op straffe van onontvankelijkheid. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kitchen of Til was geboden. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kitchen of Til.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kitchen of Til te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op voedingsgerelateerde producten. 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kitchen of Til

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering. Gelieve uw reden van retour door te geven via: Kitchenoftil@hotmail.com Indien het product ongeopend en niet beschadigd is, nemen wij dit terug.  Wij hebben het recht om de terugbetaling te weigeren indien wij vermoeden dat producten zijn geopend of er schade is berokkend door een derde persoon. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kitchen of Til, Terninckstraat 13 /205 , 2000 Antwerpen België, info@kitchenoftil.com  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kitchen of Til heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kitchen of Til, Terninckstraat 13 /205 , 2000 Antwerpen  België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kitchen of Til zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kitchen of Til alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kitchen of Til op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kitchen of Til wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling.  


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kitchen of Til beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Kitchen of Til zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.  

 

Artikel 9: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies (“first party cookies”) die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

“Third-Party cookies” zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Dit kan zijn een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te al dan niet te aanvaarden. U kan uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Artikel 10:  Overmacht


In geval van overmacht is het mogelijk dat Kitchen of Til  haar verplichten tijdelijk niet kan nakomen. Afhankelijk van de duur en aard van  overmacht kan Kitchen of Til kan mogelijks haar overeenkomst defintief ontbinden. Overmacht wordt gedefinieerd als elke situatie die de uitvoering van Kitchen of Til haar diensten buiten haar wil verhindert. Dit kan bijvoorbeeld zijn: stakingen, files of ongevallen op de Europese wegen, onverwachte uitputting van voorraad van grondstoffen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of website, energiestoring…

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden  kunnen worden aangevuld of aangepast worden. Het is aan te raden om op regelmatige basis de voorwaarden opnieuw te raadplegen. 


Artikel 12: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Kitchen of Til beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.

 

Contact:


Bij vragen of opmerkingen betreffend onze algemene voorwaarden, kan je contact opnemen via info@kitchenoftil.com